Sam! – Kom maar op met die transitie!

SAM

Sam is een sociaal innovatief project in het jeugddomein. Burgers en professionals kunnen het zelf, met steun van de organisaties waar professionals in werken. Sam’s zijn Sociale Amsterdammers, verbonden in een netwerk en te vinden achter een simpele digitale voordeur. We hakken een weg door de jeugdzorgjungle en gaan de uitdagingen van de transitie aan.

Sam is een Sociale Amsterdammer – een professional in het jeugddomein die werkt, leert en deelt in een netwerk. Sam heeft een digitale voordeur. Sam werkt niet met regels en protocollen, maar met werkprincipes. Professionals bouwen zelf het stelsel waarin ze willen werken – dat is Sociale Innovatie! Dit is het verslag van de eerste Samstorm.

Advertenties

Vergeet mij niet – het leven begint bij 18…

• Het zijn betrokken professionals die het echte verschil maken
Het leven begint bij 18 -1
Begin deze week besloot ik dat mijn blog deze week zou gaan over de jeugd-ggz. Deze staat aan de vooravond van een ingrijpende beslissing over haar toekomst. De nieuwe jeugdwet legt de regie voor de jeugd-ggz namelijk bij de gemeente. Tegen dit voornemen is op vele manieren en op vele plaatsen geprotesteerd. Er is en wordt geschreven, vergaderd en uitgebreid gedebatteerd over de zorgen die daarover binnen die sector bestaan. Zij denken dat de voorgenomen maatregelen nadelig zullen zijn voor de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling van kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening en ook voor de kosten van de zorg. Ik snap de zorgen, maar het beeld dat vanuit die sector wordt geschetst (ambtenaren die de diagnose gaan stellen) is tendentieus en misleidend. Vinden ook professionals uit die sector zelf.

Uiteindelijk heb ik besloten dat ik er niet over zou schrijven. Enerzijds, omdat hiervan – terecht – afstand genomen werd door (o.a.) Annemarie Jorritsma (voorzitter VNG; zie http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2014/1/Jeugd-ggz-kan-en-moet-effectiever-1449912W/) en Mechtild Rietveld (zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/vrije-keuze-in-de-zorg-en-sluipende-uitholling.9195221.lynkx). Anderzijds zou ik daarvoor eenvoudigweg twee van mijn eerdere blogs hierover ( zie: https://verruimdehorizon.wordpress.com/2013/09/07/elke-verandering-begint-met-een-andere-manier-van-kijken/ en https://verruimdehorizon.wordpress.com/2013/10/11/jasper/) kunnen recyclen. Zoals de ‘lobby’ vanuit de GGz-sector dat ook doet met het misplaatste ‘spookbeeld’ van indicerende ambtenaren.

Dat ik uiteindelijk heb gekozen voor een ander onderwerp, komt door een indrukwekkende première die ik deze week mocht bijwonen. Op uitnodiging van de William Schrikker Groep was ik donderdag 23 januari 2014 aanwezig bij de presentatie van “Het leven begint bij 18”. Een documentaire over de zoektocht naar zelfstandigheid van een jongere met een licht verstandelijke beperking. Deze is maandag 3 februari te zien op Nederland 2. Zij vertelt het verhaal van Hyba.

Op de dag dat ze 18 wordt, weet Hyba het eigenlijk al: ze komt terug in de zorginstelling. Want anders zwerft ze toch maar op straat. “Maar eigenlijk wil ik niet in de instelling zitten.”

In de niets verhullende documentaire zie je hoe lastig het is voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking om, wanneer ze eenmaal wettelijk volwassen zijn, zelfstandig een leven op te bouwen. Dan mogen deze jongeren hun eigen leven bepalen. Ook wanneer ze al problemen hadden en gedwongen hulp kregen, moet de hulpverlening zich verplicht terugtrekken als zij 18 worden. Ook, al weten zij én wij dat zij een zelfredzaamheidstoets wel willen, maar niet kunnen doorstaan. Juist deze jongeren overschatten hun mogelijkheden en vermijden vaak zorg, zo is te zien in het portret van Hyba.

Veilige plek
Als ze behandellocatie Klipper van Groot Emaus (’s Heeren Loo) op haar 18e verlaat, zwerft Hyba half Nederland door. Ze wordt ruim een maand later door de politie uit een pand gehaald waar prostituees en harddrugsgebruikers zitten. Begeleider Peter van Groot Emaus regelt een gedwongen opname voor haar, en later ook een beschermde begeleid wonen plek in Rotterdam. “Ondanks dat ze onze klant niet meer is, kan ik het niet laten voor dat meisje te zorgen. Dat kan niet tot in het oneindige, maar ik hoop dat ik haar toch nog kan overdragen aan een veilige plek.”

Het meest indrukwekkende in deze documentaire is het moment waarop Hyba Peter – haar begeleider – bedankt voor zijn bezorgd- en vasthoudendheid. Want uiteindelijk blijkt die persoonlijke betrokkenheid de onderscheidende kracht van het systeem dat wij ‘jeugdzorg’ noemen. Waar het stelsel faalt en (schokkende) gaten laat vallen, zijn het de betrokken professionals die het echte verschil maken.

De documentaire laat zien hoe hard het nodig is jongeren beter voor te bereiden op het volwassen leven. En juist voor jongeren als Hyba schiet zowel de huidige Wet op de Jeugdzorg – net als de nieuwe (concept) Jeugdwet – ernstig tekort.

Beide wetten hanteren een/de leeftijdsgrens van 18 jaar. En dat leidt tot forse knelpunten in de zorg aan 18 tot 23 jarigen. Weinig 18+ jongeren krijgen namelijk nog (verlenging of hervatting van) jeugdzorg. Dat raakt vooral de groep die nog niet in staat is om zelfstandig te functioneren. Knelpunten in de ondersteuning aan deze jongeren zijn:
• een tekort aan een passend hulpverleningsaanbod;
• het ontbreken van de juiste expertise om deze doelgroep te begeleiden;
• het vrijwillige karakter van de jeugdhulpverlening na 18 jaar;
• de slechte aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg;
• onduidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor de noodzakelijke ondersteuning.

Natuurlijk zijn er aanbevelingen ter verbetering: van voldoende specifiek aanbod voor jongeren van 18 tot 23 jaar tot verbeterde aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg. De intenties zijn er. Maar het daadwerkelijk acteren op die aanbevelingen blijft vooralsnog achterwege. Voor jongeren als Hyba komen eventuele oplossingen – zeker zonder mensen als Peter – ook te laat. En juist daarom verdient dit NCRV Dokument een prominente plaats in elk gesprek dat gaat over de omvorming van ons sociaal domein, de (concept) Jeugdwet en de nieuwe Wmo.

“Het leven begint bij 18” is geregisseerd door Marlou van den Berge en geproduceerd door Paul de Bont Producties. Het duo maakte eerder spraakmakende documentaires over de zorg. Zoals Machteloos (2010) over de kinderwens van verstandelijk beperkte ouders en ADHD (2013). De film is mede mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra, Fonds Verstandelijk Gehandicapten en NCRV Dokument.

Bekijk een kort voorfilmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=i6MUJkc-CxA&feature=player_embedded

Transitie Jeugdzorg

Transitie jeugdzorg
http://vimeo.com/74679260

simpel sociaal

simpelsociaal_logo_1
Deze korte film toont aan dat je met een eenvoudige boodschap de wereld kunt veranderen.

Created by RedSnappa (www.redsnappa.com)
Filmed/directed & Edited by Seth Gardner
Music by Giles Lamb ‘One to One’

Als we goed gegokt hebben, zal het morgen anders zijn

• Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat
glazen bol
U kent deze zin ongetwijfeld: “Resultaten behaald in het verleden, bieden geen zekerheid voor de toekomst.” Of woorden van gelijke strekking. Menig verkoper van financiële producten schermt ermee om haar verantwoordelijkheid af te houden. De prospectus over het product is vaak ondoorzichtig, maar dit zinnetje laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Ik moest aan dat zinnetje denken toen ik mij eerdere deze week voorbereidde op een bijeenkomst met een drietal gemeentelijke ondernemingsraden. Ik mocht hen – op hun verzoek – bijpraten over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dat gesprek viel bovendien samen met de VNG-ledenraadpleging over het overlegresulaat rond de decentralisatie van AWBZ-taken.

Ik bedacht mij mede daarom dat ik er wellicht wijs aan deed in mijn presentatie wel enig voorbehoud te maken. Want de zekerheden waarmee gemeenten in 2011 (!) begonnen aan de omvorming van het sociaal domein, zijn sedertdien bij voortduring aan wijzigingen onderhevig geweest. En zo titelde ik mijn presentatie met een disclaimer: “Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.“ Immers, ten aanzien van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein is wel gebleken dat de zekerheid van vandaag een gok op de situatie van morgen blijft!

Zo leert ons ook een blik terug in de tijd. Te beginnen met het Bestuursakkoord 2011 – 2015. Dat beloofde ons een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die zich tot haar kerntaken beperkt en waarbij taken zo dicht mogelijk bij de burger worden belegd. Dat is waar Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen volgens het bestuursakkoord 2011 – 2015 voor stonden en tekenden. Voor gemeenten ging het toentertijd om de decentralisatie van de jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de nieuwe regeling Werken naar vermogen (Wwnv). Deze overdracht zou het dienstverlenende profiel voor gemeenten versterken.

Maar de inkt van het Bestuursakkoord en de daarin vastgelegde ambities was nog niet droog of het Kabinet Rutte I viel (23 april 2012). Het daarop volgende Lenteakkoord draaide een aantal eerder genomen besluiten terug. Zo werden de huishoudinkomentoets in de Wet werk en bijstand (WB) afgeschaft en de bezuinigingen op het PGB en het passend onderwijs (deels) teruggedraaid. De Wet werken naar vermogen (WWNV) – waarvan de invoering voor 1 januari 201 3 stond gepland – werd opgeschort. Net als de overheveling van de begeleidingsfuncties uit de AWBZ naar de WMO. Over de decentralisatie van de jeugdzorg werd in het Lenteakkoord niet gesproken.

Na het Lenteakkoord volgden een Tussenregeerakkoord, een Regeerakkoord 1, een Regeerakkoord 2, een Woningakkoord, een Maartakkoord en een Zorgakkoord. Met een Sociaal Akkoord wordt het inmiddels april 2013. Gemeenten zijn dan een jaar verder en – ondanks de met groot enthousiasme opgepakte uitdagingen – ook een groot aantal toezeggingen en illusies armer. Want maatregelen uit het ene akkoord werden en worden in het volgende akkoord net zo makkelijk weer naar de prullenbak verwezen, ingetrokken, naar de toekomst verschoven of technisch gesproken zo hopeloos ingewikkeld gemaakt dat zelfs de brave juristen van de Raad van State door de bomen het bos niet meer zagen of zien.

Ondanks alle ontwikkelingen en onzekerheden gaan gemeenten onverdroten voort op de weg die zij zijn ingeslagen. Zij blijven de beweging om taken op het gebied van werk, zorg en jeugd (het sociale domein) over te brengen naar gemeenten steunen. Het enige wat zij van het kabinet vragen is samenhang in wetten, regels en geldstromen. Geen verkokerde wetsvoorstellen, maar standvastige samenwerking op basis van partnerschap en vertrouwen in elkaars capaciteiten. Gewoon, omdat de organisatie van het sociale domein beter kan. Dichterbij de mensen kan meer worden bereikt. Tegen lagere kosten, zo hebben gemeenten dat eerder al laten zien bij de bijstand en bij de maatschappelijke ondersteuning. Door het rijk aangespoord tot en aangesproken op grote(re) spoed lopen zij op de punten van hun tenen. Om vervolgens door datzelfde rijk op de inmiddels pijnlijke tenen te worden getrapt. Want het rijk creëert voortmodderend voor gemeenten met deelakkoorden met zorgverzekeraars, bureaus jeugdzorg enzovoort een poel van schijnzekerheid. Dras, waarin de ideologie uit het Bestuursakkoord van 2011 langzaam maar zeker dreigt vast te lopen in het drijfzand van voortdurend polderen met en tussen institutionele belangen.

Ik denk dat de decentralisatie van jeugdzorg, jeugd GGZ en de veranderingen in de Wajong/arbeidsparticipatie en de WMO kansen bieden. Denk aan arbeid, onderwijs, jeugdwerk, passend onderwijs, WMO, hulp bij het huishouden, formulieren invullen, hulp bij het dagelijks functioneren. Als wij het slim aanpakken, kunnen gemeenten straks schotten slechten, en financieringen bundelen in één breed sociaal domein. Met veel minder bureaucratie, minder indicatiestellingen, minder en eenvoudigere verantwoording, en ruimte voor de professionals om op te treden, te interveniëren, te ondersteunen, naar gelang zij dat nodig en het beste vinden. Die boodschap heb ik ook met de gezamenlijke ondernemingsraden gedeeld. En zij werd enthousiast onthaald. Desondanks moest ik afsluiten met die hiervoor aangehaalde disclaimer: “In het verleden behaalde resultaten, bieden geen zekerheid voor de toekomst.”

Heb ik mijn geloof verloren? Integendeel. Ik ben en blijf positief over de beweging. Maar ik maak me tegelijkertijd grote zorgen over gevolgen van de dikke mistgordijn van onzekerheid dat het rijk bij voortduring optrekt. Het is en blijft daarom oppassen geblazen voor de uitkomsten van de vele overlegcircuits waarin een hoge mate van politiek opportunisme de ideologie en belangen van gemeenten en hun inwoners laat ondersneeuwen. Want ondanks mijn geloof in de beweging en haar mogelijkheden: het zou mij niet verbazen wanneer vandaag of morgen het satirische VARA-programma ‘Kanniewaarzijn’ ook in Den Haag neer strijkt. Zeker als het rijk door gaat met haar onnavolgbare spatsies en de bestuurlijke bezigheidstherapie ons uiteindelijk in 2015 blijkt te hebben gebracht naar waar wij in 2011 vertrokken.

Het Decor – Verruim(t) de horizon

Van en voor frisdenkers, dwarskijkers en omdenkers
Looking over the horizon. (Image from swissre.com ad.)
https://flipboard.com/section/verruim-de-horizon-bUEKmb

Frisdenkers, dwarskijkers en omdenkers brengen – net als kantelaars, stijfkoppen, etcetera – de wereld verder. Samen met en voor u maken ze met hun denk- en verbeeldingskracht en frisse blik hun analyse. Volgen zij ontwikkelingen, verklaren ze of zinderen ze de daarin besloten kansen. Zo weerspiegelen zij hun passie en ambitie.

Verruim de horizon is een inspiratieschrift. Hierin lees je over en van mensen uit de praktijk. Vertellen mensen vanaf de tribune van het leven hun (ongezouten) mening. Delen zij hun dromen of nachtmerries. Altijd met de bedoeling om mensen tot nadenken te stemmen. Met volhardendheid en grenzeloos optimisme of een sarcastisch pessimisme.

Fris & Dwars – nieuwsflits

Inspiratiemagazine over en voor het sociaal domein
fris en dwars
https://flipboard.com/section/fris%26dwars-bUfWKV

Fris denken & Dwars kijken
De eigen kracht van mensen en hun organisaties versterken, energie mobiliseren en een gezamenlijke focus ontwikkelen, dat is mijn missie. Overheden en organisaties helpen de strategische doelen scherp te krijgen en voor ogen te houden en deze daadwerkelijk te bereiken. Werkend vanuit maatschappelijke betrokkenheid organisatie- en samenlevingsvraagstukken pragmatisch aan- en oppakken. Centrale waarden daarbij zijn: een open communicatie, participatie en medezeggenschap.

Fris denken en Dwars kijken is een daarbij passend digitaal informatie– en inspiratieschrift voor alle mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werken met en voor mensen. Fris denken en Dwars kijken verschijnt elke week op dinsdag.

Met voor en door u geknipte informatie en inspiratie worden lezers en lezeressen geïnspireerd en geïnformeerd. Zo wordt bijgedragen aan de duurzame vernieuwing van de organisatie van en de ondersteuning voor en door mensen.